Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Odbierz-PIT.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 Regulamin zawiera zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz reguluje prawa i obowiązki e-file i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, polegających na dostarczaniu i odbieraniu Deklaracji PIT w formacie zakodowanych plików PDF i XML. Serwis, i treści w nim publikowane, o których mowa poniżej, stanowią własność e-file.

1.02 e-file świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez e-file za pomocą Serwisu.

1.03 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na warunkach sformułowanych w Regulaminie. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem.

1.04 Użytkownik w ramach Serwisu uzyskuje dostęp do deklaracji PIT przesłanych do niego przez Płatników PIT, które może pobrać na własne urządzenie, odczytać w samym Serwisie lub wczytać do Programu e-pity. Za każdym razem, gdy w Regulaminie mowa jest o dostępie do Serwisu, rozumie się przez to również dostęp do treści w nim zamieszczanych.

1.05 Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy e-file a Użytkownikiem polegających na korzystaniu z Serwisu, dochodzi poprzez akceptację postanowień Regulaminu,

2. DEFINICJE

2.01 [e-file] – oznacza e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

2.02 [Użytkownik] – oznacza osobę fizyczną, która zawara z e-file umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa), na podstawie niniejszego Regulaminu, która to za pośrednictwem Serwisu może odebrać PITa, przesłanego do niego przez przedsiębiorcę i wygenerować swoją deklarację roczną PIT..

2.03 [Płatnik PIT] – oznacza podmiot, który za pomocą Serwisu dostarcza Użytkownikowi informacje związane z odprowadzanymi zaliczkami na podatek dochodowy od osób fizyczny. Informacje te są przekazywane na jednej z deklaracji oznaczanych w Serwisie jako: PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

2.04 [Deklaracje PIT] – oznaczają zaszyfrowane pliki PDF i XML, formularzy wymienionych w ust. 2.03, przesłane za pośrednictwem Serwisu do Użytkownika od Płatnika PIT.

2.05 [Program e-pity] – oznacza program komputerowy e-pity, który umożliwia według swobodnego uznania Użytkownika, wczytanie Deklaracji PIT, przygotowanie, rozliczenie, wysłanie e-deklaracji lub wydrukowanie deklaracji rocznych. Program komputerowy udostępniany jest Użytkownikowi bezpłatnie na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja/).

2.06 [Regulamin] – oznacza niniejszy Regulamin.

2.07 [Serwis] – oznacza udostępniony przez e-file serwis internetowy udostępniony w domenie lub subdomenie internetowej: odbierz-pit.pl, za pomocą którego e-file świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

2.8 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.09 [Przedsiębiorca] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej

3. WARUNKI KORZYSTANIA

3.01 Dostęp do Serwisu jest dobrowolny i jest nieodpłatny. Dostęp do Deklaracji PIT udostępnianych w Serwisie jest dobrowolny, nieodpłatny i wymaga zalogowania się za pomocą zestawu danych autoryzujących Użytkownika. Dostęp do Serwisu i Deklaracji PIT odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.02 Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

3.03 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.04 Serwis prowadzony jest w języku polskim. Komunikacja z Użytkownikiem odbywająca się za pośrednictwem Serwisu oraz z e-file prowadzona jest w języku polskim.

3.05 Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. LOGOWANIE

4.01 Użytkownik w celu korzystania z usług dokonuje logowania się, podając adres e-mail lub nr telefonu na który otrzymał informacje o złożeniu PITa oraz hasło dostępu, a następnie dodaje swoją datę urodzenia w formacie [dd-mm-rrrr].

4.02 Użytkownik na swoją odpowiedzialność może podać swoim Płatnikom różne adresy email i nr telefonów, jednakże skutkuje to obowiązkiem utworzenia kilku kont w Serwisie.

4.03 Zalogowanie się stanowi podstawę do skorzystania z usług przez Użytkownika.

4.04 W przypadku, gdy hasło przesłane na email lub nr telefonu nie działa, Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcją dostępną tutaj: https://odbierz-pit.pl/user/password. e-file ani Płatnik PIT nie mają dostępu do hasła Użytkownika.

4.05 Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

4.06 Użytkownik przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług e-file
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

4.07 Użytkownik nie może przekazywać hasła dostępu do konta osobom trzecim.

4.08 Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:

 • dostępu do PITów przesłanych mu przez Płatników PIT;
 • zmiany swoich danych,
 • zmiany swojego hasła,
 • usunięcia swojego konta.

5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

5.01 Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www).

5.02 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać komputer osobisty, tablet lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
 2. posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookies w najnowszej wersji,
 3. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail) lub telefon komórkowy wraz z aktywnym numerem telefonu komórkowego,
 4. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF w celu odczytania Deklaracji PIT,
 5. posiadać łącze z siecią Internet.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

6.01 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.

6.02 Użytkownik nie ma prawa dostarczania do Serwisu oraz e-file informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

6.03 Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Serwisu. Działania Użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisie, lub które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Serwisu, bez wyraźnej zgody e-file, są zabronione.

6.04 Użytkownik po dokonaniu autoryzowanego logowania, może użyć funkcji blokowania konta które spowoduje, że żaden Płatnik PIT za pośrednictwem Serwisu, nie będzie mógł dostarczyć do niego kolejnych Deklaracji PIT. Dodatkowo funkcja blokowania konta w sposób nieodwracalny usuwa z Serwisu wszystkie Deklaracje PIT jakie dla Użytkownika były dostarczone i przechowywane.

6.05 Użytkownik jest zobowiązany zabezpieczyć hasło dostępowe przed utratą lub przekazaniem go osobom nieuprawnionym. W przypadku utraty hasła dostępowego przez Użytkownika, jedyną możliwością jego odzyskania jest skorzystanie z funkcji Odzyskania hasła dostępu.

6.06 Użytkownik jest zobowiązany do przekazania informacji do e-file w przypadku

 1. otrzymania Deklaracji PIT od Płatnika PIT z którym nie łączyła go i nie łączy żadna relacja prawna,
 2. otrzyma Deklaracje PIT, których nie jest adresatem,
 3. nabył podejrzenia o próbie podjęcia nieautoryzowanego dostępu do swojego konta w Serwisie ,
 4. działań innych Użytkowników, mogących wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu.

6.07 Użytkownik po dokonaniu autoryzowanego logowania ma prawo pobrać swoje Deklaracje PIT z Serwisu i zapisać je na własnym urządzeniu. Użytkownik, po pobraniu Deklaracji PIT i/lub ich odczytaniu może także zadecydować o ich dalszym przechowywaniu na Serwisie, jeżeli nie dokona ich usunięcia. Usunięcie deklaracji PIT jest nieodwracalne.

6.08 e-filemoże zapisać w Serwisie, dokładną datę i godzinę dostarczenia Deklaracji PIT oraz nr IP urządzenia, na którym Użytkownik dokonał ich pobrania lub zapoznał się z nimi na Serwisie. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych informacji do Płatnika PIT w celu udokumentowania przez niego dopełnienia obowiązku dostarczenia Deklaracji PIT.

6.09 Do korzystania z Programu e-pity udostępnionej jako opcja wczytania Deklaracji PIT z Serwisu niezbędne jest zawarcie odrębnej Umowy Licencji (https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja/).

6.10 Zawarcie jednej Umowy, czy Umowy Licencji na Program e-pity nie rodzi żadnych zobowiązań Użytkownika do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych programów czy usług świadczonych przez e-file, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do e-file.

6.11 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie, należą do e-file i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

6.12 Zawartość Serwisu, jak również jego forma graficzna, a także Program stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisie dla własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego. Powyższa regulacja nie dotyczy jednak Programu, w stosunku do której zasady korzystania sformułowane są w odpowiedniej Licencji.

6.13 Użytkownik ma możliwość odblokowania swojego konta, jeżeli jego pracodawca (Płatnik PIT), złoży do e-file pisemne oświadczenie, a e-file potwierdzi z Użytkownikiem wole odblokowania konta w Serwisie.

6.14 Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

6.15 Naruszenie zasad można zgłosić poprzez email: serwis@platnik.e-pity.pl

6.16 W ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

7. KOMUNIKACJA, PLIKI COOKIES

7.01 Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Serwisem, jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym.

7.02 W celu usprawnienia funkcjonalności Serwisu, e-file stosuje „COOKIES“, tj. Niewielkie pliki, które nie zawierają żadnych danych osobowych, zapisywane tymczasowo przez przeglądarkę stron WWW na urządzeniu Użytkownika. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik akceptuje zapisywanie tymczasowo na jego urządzeniu plików „COOKIES” na zasadach opisanych w Polityce stosowania plików “COOKIES” opublikowanej na stronie https://odbierz-pit.pl/polityka-cookies. Zapisywanie plików „COOKIES” może być przez Użytkownika wyłączone za pomocą stosownej funkcjonalności przeglądarki stron www, co może spowodować, błędne działanie Serwisu.

7.03 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korespondencja e-mail oraz SMS pomiędzy e-file a Użytkownikiem przekazywana jest za pośrednictwem podmiotów niezależnych wobec e-file (w szczególności administratorów serwerów pocztowych i operatorów telekomunikacyjnych), a Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami świadczenia usług przez te podmioty, jako że kształtują one prawa i obowiązki Użytkownika. Wiadomości e-mail lub SMS, o której mowa powyżej może zostać niedostarczona do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie podmiotów, o których mowa powyżej, w szczególności ze względu na: blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail lub nr telefonu, wskazany przez Użytkownika oraz usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

7. POUFNOŚĆ DANYCH

7.01 e-file ani jego partnerzy w ramach usług świadczonych w Serwisie, ani w ramach żadnych innych usług, nie posiada dostępu do treści zawartych w Deklaracjach PIT, które za pośrednictwem Serwisu Płatnicy PIT dostarczają Użytkownikowi.

7.02 Dane zawarte w Deklaracjach PIT są zaszyfrowane i zakodowane unikalnym hasłem dostępu, które jest przesłane wyłącznie do wiadomości Użytkownika na jego adres e-mail lub numer telefonu. Baza danych Serwisu zawierająca Deklaracje PIT, jest obsługiwana przez specjalnie wydzielony bezpieczny serwer, a dane z Serwisu przesyłane są w szyfrowanym protokole HTTPS (SSL 256 bit).

7.03 e-file zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Serwisie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Użytkownikowi jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tychże usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.01 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

8.02 W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Serwisem lub Programem e-pity, Użytkownik podaje e-file dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez e-file wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.

8.03 Gromadzenie danych osobowych przez e-file w celach innych niż wskazane powyżej następować będzie jedynie na podstawie wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.

8.04 Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Programu e-pity bądź usług oferowanych w Serwisie pobrane zostaną dane osobowe, to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

8.05 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

8.06 Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem powierzenia ich partnerom, którzy są podwykonawcami świadczonych usług oraz sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

8.07 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez e-file zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

8.08 Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do UODO. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie w dziale “Informacje prawne” na stronie: https://www.platnik.e-pity.pl/informacje-prawne/.

8.09 Użytkownik, który wprowadza dane osób trzecich do Serwisu jest administratorem tych danych i określa cel i zakres ich przetwarzania, a tym samym ma obowiązki zw. z RODO wobec osób, których dane dotyczą.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI E-FILE

9.01 e-file stara się zapewnić Użytkownikom najlepsze usługi dostępne w Serwisie, ale mogą istnieć funkcjonalności, treści i rozwiązania, których Użytkownik by oczekiwał, a których nie możemy zagwarantować. Dlatego e-file i jego partnerzy nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, odnośnie do świadczonych usług. Usługi są świadczone „takie, jakimi są”.

9.02 e-file nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie poufności Deklaracji PIT w przypadku, gdy do zalogowania w Serwisie dojdzie przy użyciu hasła dostępu, które osoba trzecia pozyskała, legalnie bądź nielegalnie bezpośrednio lub pośrednio od Użytkownika. e-file nie odpowiada także za sytuacje, w których osoby nie powołane dokonały włamania lub przejęcia konta e-mail Użytkownika lub jego telefonu, co pozwoliło im na logowanie do Serwisu.

9.03 e-file nie ponosi odpowiedzialności za treść, zawartość oraz poprawność Deklaracji PIT dostarczonych przez Płatników PIT za pośrednictwem Serwisu. e-file nie ma dostępu do Deklaracji PIT umieszczonych przez Płatnika PIT w Serwisie. e-file nie odpowiada też za poprawność i ewentualny brak zgody na przekazanie danych  wskazanych w ust. 4 niezbędnych do autoryzowanego logowania się w Serwisie, które e-file przekazał Płatnik PIT.

9.04 Wyłączną odpowiedzialność, o której mowa w ust. 9.03 ponosi Płatnik PIT, który dostarcza Deklaracje PIT za pośrednictwem Serwisu. Płatnik PIT jest także wyłącznym adresatem pytań, wątpliwości, skarg, reklamacji i odwołań w tym zakresie. e-file nie przejmuje odpowiedzialności za obowiązki oraz nie odpowiada za realizację obowiązków, jakie spoczywają na Płatniku PIT.

9.05 Na Płatniku PIT w całości spoczywa prawidłowe wykorzystanie – możliwości dostarczenia Deklaracji PIT za pośrednictwem Serwisu, które powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu Deklaracji PIT w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

9.06 Płatnik PIT jest także odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych w zakresie Deklaracji PIT do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa. e-file nie ponosi odpowiedzialności za treść Deklaracji PIT, w tym za odpowiednie i prawidłowe sporządzenie i terminowe udostępnienie deklaracji PIT w Systemie Użytkownikowi przez Płatnika PIT.

9.07 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne wynikające z Deklaracji PIT, leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności osobistej. Odpowiedzialności Użytkownika nie umniejsza fakt wczytania danych Deklaracji PIT do Programu e-pity, gdzie to Użytkownik odpowiada za poprawność i kompletność wprowadzanych danych w tym w szczególności uwzględnienia wszystkich źródeł przychodów, wprowadzenie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym.

9.08 e-file oświadcza, że dołożył należytej staranności, aby Serwis, o ile nie został zmodyfikowany przez Użytkownika lub osobę trzecią, był zdolny do wykonywania funkcji określonych w jego opisie.

9.09 Użytkownik i Płatnik PIT przyjmuje do wiadomości, że Serwis jest systemem komputerowym, na funkcjonowanie którego wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza Serwisem, w tym współgranie z innymi programami komputerowymi, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, jak i z przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi, siecią Internet czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. Użytkownik i Płatnik PIT w związku z powyższym przyjmują do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Serwisu, pozostające poza zakresem odpowiedzialności e-file, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Serwisu ze względu na nie. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do e-file, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Serwisu, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Serwisu, mając przede wszystkim na uwadze, że Serwis nie została zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika lub Płatnika PIT w stosowanej przez niego konfiguracji.

9.10 Ze względów wskazanych w powyższych postanowieniach, e-file nie będzie ponosił odpowiedzialności za należyte i oczekiwane działanie Serwisu, jak również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem Serwisu (w tym szkody w postaci utraconych korzyści), włączając w to przerwy w działalności, utratę informacji, danych itp. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również jakiekolwiek inne postanowienia niniejszego Regulaminu, w których mowa o odpowiedzialności e-file, nie dotyczą szkód wyrządzonych przez e-file umyślnie.

9.11 Odpowiedzialność odszkodowawcza w zakresie w jakim nie uległa wyłączeniu na podstawie ust. 9.10 powyżej jest ograniczona do maksymalnej wysokości odszkodowania równego wysokości 100 złotych dla pojedynczego Użytkownika korzystającego z Serwisu.

9.12 W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Serwisu, błąd taki powinien być zgłoszony do e-file ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu. Zgłoszenie w powyższym kształcie jest niezbędne dla dokonania przez e-file naprawy Serwisu. e-file w przypadkach opisanych powyżej, zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy błędu, jeżeli zgłoszenie dotyczy treści i zawartości Deklaracji PIT oraz po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia i wskazanych w nim okoliczności stwierdzi, że błąd wywołany jest – nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Serwisu, brakiem danych lub błędnie wpisanymi danymi, niesprawnością komputera oraz urządzeń peryferyjnych Użytkownika, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, złej konfiguracji systemu operacyjnego, lub gdy do używania Serwisu doszło w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, bądź gdy błędne funkcjonowanie Serwisu wynika z innych przyczyn, za które e-file nie ponosi odpowiedzialności w tym błędnego funkcjonowania innych programów komputerowych. W każdym innym przypadku naprawa błędnego funkcjonowania Serwisu przez e-file, wykonywana jest wyłącznie zdalnie za pomocą sieci Internet.

10. REKLAMACJE

10.01 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Serwisu, jak również w przypadku świadczenia przez e-file usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

10.02 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-file.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki e-file: e-file sp. z o.o. sp. k. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12). W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji oraz zawrzeć w niej dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

10.03 e-file rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, którą złożył reklamację.

10.04 e-file może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik nie zawiadomi go przed upływem dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

10.05 e-file odmówi rozpatrzenia każdej reklamacji, zgłoszonej przez Użytkownik jeżeli dotyczyć ona będzie treści, zawartości, celowości lub poprawności Deklaracji PIT lub dostarczenia jej Użytkownikowi przez Płatnika PIT na adres e-mail/ nr telefonu, co do których Płatnik PIT nie był uprawniony użyć.

11. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ, PRAWO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

11.01 Stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Serwisu przez Użytkownika, nawiązuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, co łączy się z akceptacją Regulaminu i stosunek ten trwa przez czas, w których Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Serwisu.

11.02 W odniesieniu do korzystania z Serwisu, Użytkownik, ma prawo do odstąpienia od Umowy, jednoznaczne z jej wypowiedzeniem w dowolnym momencie i bez żadnych skutków prawnych z tego wynikających:

 1. jeżeli zalogował się choć jeden raz do Serwisu, odstąpienie od umowy może zrealizować, poprzez użycia funkcji zablokowania swojego konta w Serwisie, co dodatkowo skutkuje tym, że żaden Płatnik PIT nie dostarczy na zablokowane konto e-mail lub telefon Deklaracji PIT za pośrednictwem Serwisu.
 2. jeżeli się nigdy logował do Serwisu, odstąpienie od umowy następuje w momencie zaprzestania korzystania z Serwisu.

11.03 W odniesieniu do usług świadczonych przez e-file w ramach Serwisu, e-file przysługuje prawo do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od dnia przesłania informacji o wypowiedzeniu Umowy do Użytkownika, na konto e-mail lub wiadomości SMS na nr telefonu przypisany do konta Użytkownika.

11.04 W przypadku uzyskania przez e-file wiedzy o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w Serwisie niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, e-file ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi oraz rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

12. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW

12.01 Korzystanie z serwisu nie generuje obowiązku zapłaty ze strony konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2004 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

12.02 Informacje na temat umowy zawartej na odległość z Użytkownikiem będącym Konsumentem zamieszczone są na stronie: https://odbierz-pit.pl/informacje_istotne_dla_konsumenta_odbierz-pit.pdf

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.01 Aktualna treść regulaminu udostępniona jest na stronie https://odbierz-pit.pl/regulamin.

13.02 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wiążący charakter pozostałych postanowień Regulaminu.

13.03 Kontakt z e-file, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-file.pl, jak również pisemnie na adres siedziby e-file wskazanej w definicjach.

13.04 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-file, której przedmiotem są usługi świadczone przez e-file w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez e-file w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

13.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 5. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 6. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 7. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl 
 8. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

13.06 Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-File.